PROJEKTY
POSKYTOVATEL
ŘEŠITEL / SPOLUŘEŠITEL
VYHLEDAT

Integrovaný hmotnostní spektrometr s ionizačním detektorem elektronů pro ESEM a SEM

Projekt vychází z kombinace experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (NUM solution s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.). Předmětem projektu je výzkum, vývoj a integrace nového kompaktního výsuvného hmotnostního spektrometru s unikátním systémem diferenciálního čerpání a integrovaným ionizačním detektorem signálních elektronů (HSID), který bude kompatibilní s environmentálními rastrovacími elektronovými mikroskopy (ESEM) i klasickými rastrovacími elektronovými mikroskopy (SEM) všech výrobců.

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
CZ.01.0101/01/22_002/0000618
DÉLKA TRVÁNÍ:
1. 3. 2023 - 31. 12. 2026

Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků

Grant se zabývá základním výzkumem interakcí elektronů s plynem pro zobrazování vlhkých rostlinných buněk při nízkých energiích elektronového svazku. To umožní realizaci nové vize korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilé nízkoenergiové environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (LEESEM) pro studium imunoznačených proteinových komplexů v plazmatické membráně tabákových buněk. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
GA22-25799S
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2022 - 31. 12. 2024

High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM

Cílem projektu je získání znalostního a realizačního potenciálu pro vývoj a výzkum řídícího SW/SOLVERU pro optimalizaci podmínek v komoře vzorku a nového chlazeného držáku s integrovaným vysoce účinným ionizačním detektorem. Uvedené produkty a oblast VaV spadají do odvětví high-tech, které vyžaduje vysokou míru inovativnosti a produkty pro svůj úspěch musí být vysoce konkurenceschopné, což se realizací tohoto projektu podaří.

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
EG17_176/0015020
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 08. 2019 - 30. 11. 2022
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY:
 • Prototyp řídicí elektroniky pro chlazený držák vzorku
 • Prototyp nového chlazeného držáku vzorku s integrovaným vysoce účinným ionizačním detektorem signálních elektronů pro EREM
 • Software pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM (TDS)

Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

Strategií dalšího rozvoje SYNPO, a.s. je, spoluprací s akademickým partnerem, získat konkurenční výhodu na trhu v oblasti sofistikovaného vývoje zalévacích hmot a rozšířit vlastní výrobu předplněných zalévacích hmot pro elektrotechnický průmysl. Cílem je vyvinutí čtyř nových předplněných zalévacích systémů (3 pro vnitřní, jeden pro vnější použití) s tvrdidly vyhovujícími autorizaci dle REACH, jeden bude navíc perspektivně založen na ekologické epoxidové pryskyřici EnviPOXY.

VÍCE

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
TH04030007
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 03. 2019 -28. 02. 2022
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY:
 • Epoxidový předplněný zalévací systém se standardním stupněm nehořlavosti pro vnitřní použití s ověřenou technologií výroby
 • Epoxidový předplněný zalévací systém se zvýšeným stupněm nehořlavosti pro vnitřní použití s ověřenou technologií výroby
 • Epoxidový předplněný zalévací systém pro venkovní použití s ověřenou technologií výroby
 • Předplněný zalévací systém pro vnitřní použití na bázi “zelené” epoxidové pryskyřice s ověřenou technologií výroby

Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely

Led je málo prozkoumané reakční médium, které katalyzuje množství procesů a reakcí, některé z nich, jako například bromová exploze a následné ničení ozonové vrstvy, mají velký dopad na životní prostředí. Přírodní led je hostitelem mnohých látek; jejich konkrétní umístění na ledu a chemická identita však nejsou doposud dostatečně objasněny, přestože zásadně ovlivňují jejich (foto)reaktivitu. V projektu chceme zkoumat chování chemických látek na/v ledu pomocí optické spektroskopie a environmentální elektronové mikroskopie. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
GA19-08239S
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2019-31. 12. 2022

Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM

Na základě znalostí v oblasti fyziky interakcí elektronů s plynem a simulací těchto jevů bude v projektu přepracován vlastní Monte Carlo software s cílem zvýšit rychlost a přesnost simulací, a to zejména díky optimalizovanému výpočetnímu algoritmu s možností přímé integrace přesných dat o proudění plynu. Tato data budou vypočítána pomocí vylepšeného matematického modelu programu ANSYS Fluent, který v projektu vznikne. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
GA19-03909S
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2019-31. 12 .2021

Centrum elektronové a fotonové optiky

Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
TN01000008
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 06. 2018-31. 12. 2022

High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii

Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematickofyzikálního modelování a Monte Carlo simulací zkoumány a při sdílení špičkových technologií a know-how testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh.

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
EG15_019/0004693
DÉLKA TRVÁNÍ:
29. 09. 2015-31. 07. 2019
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY:
 • BSE detektor střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM
 • Nový high-tech scintilačně-ionizační detektor pro REM/EREM nejvyšší třídy
 • Nová scintilačně-ionizační fotonásobičová jednotka pro high-tech detektor REM/EREM nejvyšší třídy
 • Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru s lomenou geometrií světlovodu pro REM
 • Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM

Studium interakcí elektronů s plynem v podmínkách tlakového spádu nízkoenergiového environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu

Projekt se zabývá simulacemi interakcí primárních a signálních elektronů s plynným prostředím v nízkoenergiovém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu a teoretickým a experimentálním studiem jejich důsledků na detekci signálu. Jevy budou studovány a simulovány vlastním Monte Carlo programem, nově vytvořeným pro práci v podmínkách tlakového spádu čerpaných plynů. Program bude testován při návrhu “nízkorozptylové” diferenciálně čerpané komory nové koncepce a scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro nízkoenergiový EREM. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
GA14-22777S
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2014-31. 12. 2016

Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů

Projekt vychází ze systému šesti vzájemně provázaných aktivit, které podporují vědeckou excelenci oddělení Elektronová optika ÚPT AV ČR a ÚETE FEKT VUT v Brně a vytvářejí podmínky pro vzdělávání cílové skupiny v řádu stovek osob, realizované v prostředí mezinárodní vědecké spolupráce s pěti špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti a s podporou šesti významných národních i mezinárodních firem.

ŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
EE.2.3.20.0103
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 09. 2011-31. 08. 2014

Studium vlivu magnetického a elektrostatického pole na zesílení signálu sekundárních elektronů detekovaných novým detektorem pro VP-SEM

Projekt se zabývá aktuálním a velmi důležitým problémem, a to studiem vlivu magnetického a elektrostatického pole na zesílení signálu sekundárních elektronů a jejich selektivní detekci v podmínkách vysokého tlaku plynů VP-SEM. V teoretické části je projekt zaměřen na simulace interakcí elektronů s molekulami plynu, na studium vzniku signálů, vzniku a koncentrace iontů a rekombinačních procesů pomocí přídavného modulu softwaru EOD využívajícího metody Monte Carlo. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
GAP102/10/1410
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2010-31. 12. 2013

Nová generace elektrochemických senzorů a biosenzorů s využitím tenkých modifikovaných DLC vrstev

Projekt si klade za cíl vyvinout technologii pro výrobu elektrochemických senzorů jejichž pracovní elektroda je modifikována DLC (diamond-like carbon) vrstvou dopovanou fluorem, borem, popřípadě dalšími prvky. Takové senzory nejsou v současné době na trhu. Cílem projektu je pro nové senzory vyvinout aplikace, což povede ke zvýšení prodeje. V rámci projektu vzniknou dvě zařízení pro přípravu dopovaných DLC vrstev na elektrochemických senzorech.

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
FR-TI1/118
DÉLKA TRVÁNÍ:
30. 04. 2009-04. 04. 2013
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY:
 • Funkční vzorek elektrochemických senzorů s deponovanou B-DLC vrstvou tlustou 885nm a obsahem boru 24hmotnostních procent
 • Replika nové naprašovací aparatury s vylepšenou funkčností pro depozici B-DLC vrstev

Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

Použití laserových technologií při výrobě solárních článků je jednou z cest zvýšení konverzní účinnosti a zároveň přináší snížení časové náročnosti některých technologických operací. Laserové procesy nachází využití především u selektivní strukturalizace vrstev, řezání, rýhování a vrtání otvorů. Projekt se zabývá výzkumem působení laserového svazku na křemíkový substrát a optimalizací parametrů opracování pro průmyslové využití. Projekt je dále zaměřena na transfer poznatků z výzkumu do návrhu a realizace prototypu multifunkčního zařízení pro laserové procesy v průmyslovém měřítku.

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
FR-TI1/305
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 07. 2009-30. 6. 2013
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY:
 • Solární článek z krystalického křemíku s kontakty na zadní straně vytvořeného s využitím laserových procesů.
 • Solární článek z krystalického křemíku s laserovou izolací předního PN přechodu.
 • Solární článek z krystalického křemíku se zanořenými kontakty.
 • Ověřená technologie procesu výroby solárního článku krystalického křemíku s kontakty na zadní straně vytvořeného s využitím laserových procesů.
 • Ověřená technologie procesu výroby solárního článku krystalického křemíku s laserovou izolací předního PN přechodu.
 • Ověřená technologie procesu výroby solárního článku krystalického křemíku se zanořenými kontakty.

Detekční systém pro záznam signálů čistých sekundárních nebo zpětně odražených elektronů v ESEM

Projekt se zabývá jedním z dosud nevyřešených problémů v ESEM, a to detekcí pravých sekundárních elektronů způsobem, který výrazně eliminuje příspěvek nežádoucích zpětně odražených elektronů v signálu. Princip detekce spočívá v odklonění sekundárních elektronů prostřednictvím elektrostatického pole kolem vzorku (separační elektroda) a nad vzorkem (retardační elektroda) směrem k detekční elektrodě v rovině vzorku. 

VÍCE

ŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
KJB200650602
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2006-31. 12. 2008
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY:
 • Ionizační detektor environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu
 • Ionizační detektor sekundárních elektronů s elektrostatickým separátorem

Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření

Výstupem projektu bude nová metoda a high-tech technologie inteligentních snímačů extrémní diference tlaků a funkční vzorky inteligentního senzoru diference tlaků pro digitálně řízené kompenzované a korigované měření dvou extrémně rozdílných tlaků působících na měřicí senzor s jeho volitelným galvanickým nebo bezdrátovým připojením a začleněním do měřicího pole distribuovaných senzorů pro počítačové zpracování a zobrazení měřicích dat na Internetu.

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
FT-TA/050
DÉLKA TRVÁNÍ:
10. 08. 2004-31. 12. 2007

Using electron microscope to investigate saline crystal particle sublimation process.

 

 

ŘEŠITEL:
SPOLUŘEŠITEL:
POSKYTOVATEL:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
BAS Collaboration Voucher
DÉLKA TRVÁNÍ:
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015

Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie - výzkumná aktivita "Pokročilé zobrazování a mikroanalýza v umění a archeologii"

Vyvíjet detekční, analytické a zobrazovací techniky pro využití v ostatních vědních oblastech pro studium vzorků živé i neživé přírody
Do těchto technik aplikovat postupy a metody hlubokého a strojového učení a v širším smyslu umělé inteligence
Propojit týmy pracující na výzkumu kvantových technologií zejména v oblastech kvantové metrologie, senzoriky a komunikace a vytvořit tak předpoklady pro širší rozvoj kvantových technologií v ČR
Podpořit aplikace metod umělé inteligence a matematického modelování procesů v průmyslové praxi, dění ve společnosti a biologii
Hledat nové principy senzorů – převodníků fyzikálních veličin a usilovat o jejich využití v praxi, jak průmyslové, tak ve vědě, v řadě vědních oborů
Řešit filozofické, sociální a právní aspekty nových technologií, zejména umělé inteligence a následně kvantových technologií
Aktivně šířit povědomí o moderních technologiích a o jejich potenciálu mezi odbornou a laickou veřejností s důrazem na mládež

Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie - výzkumná aktivita "Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů"

Vyvíjet detekční, analytické a zobrazovací techniky pro využití v ostatních vědních oblastech pro studium vzorků živé i neživé přírody
Do těchto technik aplikovat postupy a metody hlubokého a strojového učení a v širším smyslu umělé inteligence


VÍCE

Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpěčný a hodnotný život - výzkumné téma "Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech"

Mezioborový výzkum měst a jejich sociálních, kulturních i ekologických proměn a výzev
Vývoj inovativních metod diagnostiky materiálů, konstrukcí a životnosti staveb
Vznik národního uzlu evropské infrastruktury pro výzkum a ochranu kulturního dědictví
Aplikace technologie Medipix CERN v oblasti diagnostiky památek a uměleckých děl
Vytvoření společného pracoviště AV a univerzitního sektoru zaměřeného na urbánní studia

Diagnostické metody a techniky - výzkumné téma "Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany"

Využití fyziky nízkých teplot pro biologii a kosmický výzkum
Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a v biologii
Nanodiagnostika struktur a jejich vytváření pomocí elektronových, iontových a světelných svazků
Měřicí metody a metrologie pro výzkum i průmysl
Speciální technologie pro extrémně přesné a technicky pokročilé aplikace

Diagnostické metody a techniky - výzkumné téma "Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků"

Využití fyziky nízkých teplot pro biologii a kosmický výzkum
Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a v biologii
Nanodiagnostika struktur a jejich vytváření pomocí elektronových, iontových a světelných svazků
Měřicí metody a metrologie pro výzkum i průmysl
Speciální technologie pro extrémně přesné a technicky pokročilé aplikace

Naděje a rizika digitálního věku - výzkumné téma "Pokročilé metody pro zpracování vícerozměrných a multimodálních dat v biomedicíně a analýze materiálů"

Vývoj nových postupů pro matematické modelování složitých procesů
Vývoj algoritmů pro analýzu mnohorozměrných signálů a statistických dat
Výzkum a posouvání hranic možností počítačů
Objevování závislostí a kauzálních vztahů v časových řadách